Website UBND Phường Thảo Điền
TÀI LIỆU

Thứ tự Mô tả tài liệu Link tài liệu
1   Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
2   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
3   Quyết định ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KTVHXH, đảm bảo quốc phòng an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016
4   Kế hoạch phát triển KTXH phường Thảo Điền 05 năm (2016-2020)
5   LỊCH TRÌNH THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2016
6   Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, mẫu số 5/BCĐBHĐND
7   Sơ yếu lý lịch người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, mẫu số 6/BCĐBHĐND
8   Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, mẫu số 7/BCĐBHĐND
9   Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, mẫu số 8/BCĐBHĐND
10   Đề cương tuyên truyền bầu cử
11   QUY TRINH DANG KY KET HON
12   BIEU MAU DANG KY KET HON
13   QUY TRINH NHAN CHA ME CON
14   BIEU MAU TO KHAI NHAN CHA ME CON
15   QUY TRINH THAY DOI CAI CHINH BO SUNG HO TICH
16   BIEU MAU TO KHAI THAY DOI CAI CHINH BO SUNG HO TICH
17   QUY TRINH DANG KY GIAM HO
18   BIEU MAU TO KHAI DANG KY GIAM HO
19   QUY TRINH DANG KY GIAM HO DUONG NHIEN
20   QUY TRÌNH CHAM DUT GIAM HO
21   BIEU MAU TO KHAI DANG KY CHAM DUT GIAM HO
22   QUY TRINH DANG KY LAI KHAI SINH
23   BIEU MAU TO KHAI DANG KY LAI KHAI SINH
24   QUY TRINH DANG KY LAI KHAI TU
25   BIEU MAU DANG KY LAI KHAI TU
26   QUY TRINH DANG KY LAI KET HON
27   BIEU MAU DANG KY LAI KET HON
28   QUY TRINH DANG KY KHAI SINH CHO TRE BI BO ROI
29   QUY TRINH DANG KY KHAI SINH CHO TRE CHUA XAC DINH BO ME
30   QUY TRINH DANG KY KHAI SINH CHO TRE DO MANG THAI HO
31   QUY TRINH CAP GIAY XAC NHAN TINH TRANG HON NHAN
32   BIEU MAU TO KHAI CAP GIAY XAC NHAN TINH TRANG HON NHAN
33   QUY TRINH DANG KY KHAI SINH LUU DONG
34   QUY TRINH DANG KY KHAI TU LUU DONG
35   QUY TRINH DANG KY KET HON LUU DONG
36   QUY TRINH DANG KY KHAI SINH CHO NGUOI DA CO HO SO
37   QUY TRINH ĐANG KY NUOI CON NUOI
38   BIEU MAU QUY TRINH DANG KY NUOI CON NUOI
39   QUY TRINH DANG KY LAI CON NUOI
40   BIEU MAU TO KHAI DANG KY LAI NUOI CON NUOI
41   QUY TRINH LIEN THONG KHAI SINH - BHYT - NHAP KHAU
42   BIEU MAU TO KHAI THAM GIA BHYT
43   BIEU MAU TO KHAI THAY DOI NHAN KHAU HO KHAU
44   QUY TRINH LIEN THONG KHAI SINH - BHYT
45   QUY TRINH LIEN THONG KHAI TU - XOA KHAU
46   QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH
47   Kế hoạch Công tác tuyên truyền Quý I năm 2019
48   Công văn triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
49   Công văn về việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
50   SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2019 - PHIẾU MẪU
51   SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2019 - PHIẾU TOÀN BỘ
52   PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2019 - PHIẾU MẪU
53   PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2019 - PHIẾU TOÀN BỘ

Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1325074
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com