Website UBND Phường Thảo Điền

Thông tin tuyên truyền


THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

Ngày post: 2018-10-01 15:05:08
Lượt xem: 8036
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

Số:  95 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thảo Điền, ngày  20  tháng  09  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Triển khai công tác phân  loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn phường Thảo  Điền

 

     Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 06/07/2017 của Ủy ban nhân dân quận 2 ngày 06/07/2017 về việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn quận 2; Công văn số 2506/UBND-TNMT ngày 09/07/2018 của Ủy ban nhân dân quận 2 về thực hiện Chương trình phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2;

     Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 14/03/2018 của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền về việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn phường Thảo Điền giai đoạn 2018-2020;

     Nhằm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa phường Thảo Điền theo chương trình phân loại chất thải của Thành phố, Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền thông báo triển khai công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường như sau:

     1.  Thời giathực  hiện:

Bắt đầu đồng loạt thực hiện trên toàn địa bàn phường từ ngày 01/10/2018.

- Thời gian thu gom: Rác thải sinh hoạt được chia làm 02 loại và thu gom theo cách thức sau:

+ Chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, bã trà, bã cà phê, rau, củ, quả, trái cây hư….) được thu gom vào  các ngày trong tuần.

+  Chất  thải còn lại  (nhãn chai, túi nylon, hộp, vỉ đựng bánh, đồ gốm sứ, thủy tinh, vỏ sò, vỏ trứng, đồ da, đồ cao sư, băng video, đĩa CD…) được thu gom các  ngày thứ 3, 5 và 7 trong tuần.

- Cách thức thực hiện phân loại rác:

+ Rác thải được chia làm 2 loại bao gồm:

 “Chất thải hữu cơ dễ phân hủy” được thu gom vào thùng rác hoặc bao rác riêng biệt có dán nhãn riêng để lực lượng thu gom rác dân lập thu gom.

“Chất thải còn lại” được thu gom vào thùng rác hoặc bao rác riêng biệt có dán nhãn riêng lực lượng thu gom rác dân lập thu gom.

 + Lực lượng thu gom rác dân lập phải trang bị xe, thùng thu gom 660l và dán nhãn hoặc sơn dòng chữ “CHẤT THẢI HỮU CƠ”, “CHẤT THẢI CÒN LẠI”  màu vàng, chiều cao chữ 15cm theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 + Rác thải thu gom từ các chủ nguồn thải trên địa bàn phường được  chuyển giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận xử lý từ 10 giờ đêm đến 02 giờ sáng hôm sau.

        2. Tổ  chức thực hiện:

        - Đối  với các hộ dân: 

        + Tham gia thực hiện phân loại rác, lưu chứa, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và lực lượng tuyên truyền nòng cốt cấp phường.

        + Trang bị thiết bị lưu trữ phù hợp với nhu cầu phát sinh rác thải.

        + Giao đúng nhóm chất thải sau phân loại cho các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

        + Giám sát và phản ánh đến Ủy ban nhân dân phường khi phát hiện đơn vị thu gom rác không  thực hiện thu gom, vận chuyển nhóm chất thải sau phân loại theo phương án tổ chức thu gom, vận chuyển đã được ấn định.

        - Đối  với cơ quan, đơn vị hành chính – sự nghiệp, bệnh viện, chung cư, trường học và  các cơ sở sản xuất kinh doanh:

        +Tham gia thực hiện phân loại rác, lưu chứa, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và lực lượng tuyên truyền nòng cốt.

        + Thủ trưởng đơn vị, Ban quản trị, Ban quản lý chung cư triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn tại đơn vị, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc thì báo cáo về Ủy ban nhân dân phường và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

        + Giám sát và phản ánh đến Ủy ban nhân dân phường khi phát hiện đơn vị thu gom rác không  thực hiện thu gom, vận chuyển nhóm chất thải sau phân loại theo phương án tổ chức thu gom, vận chuyển đã được ấn định.

       - Đối với các đơn vị thu gom rác trên địa bàn phường Thảo Điền:

        + Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng thu gom, vận chuyển phù hợp với từng nhóm chất thải tại các hộ dân và ngoài hộ gia đình.

        + Rác thải sau phân loại được thu gom và tập kết tại Điểm hẹn và chuyển giao cho Công ty TNHH Dịch vị Công ích quận 2 thu gom, vận chuyển về Công trường xử lý rác Đa Phước để xử lý từ 10 giờ đêm đến 02 giờ sáng hôm sau.

        + Nghiêm chỉnh thực hiện thu gom rác phân loại theo Chương trình đã được triển khai, tránh gây tồn đọng rác tại các chủ nguồn thải và không để chất thải hữu cơ dễ phân hủy với chất thải còn lại trong quá trình thu gom. Trường hợp đơn vị thu gom rác nào thực hiện không đảm bảo, không tham gia Chương trình sẽ bị thay thế bằng Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận 2.

       Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cá nhân, bộ phận được phân công, hỗ trợ phối hợp thực hiện để việc thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo đạt hiệu quả đúng mục đích yêu cầu đề ra./

                                                                                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                    Nguyễn Viết Sỹ


NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
  2022-02-22 09:33:08
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
  2021-12-02 01:06:24
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
  2021-11-17 08:30:38
Nghị định và Hướng dẫn chương trình cho vay nhà ở xã hội
  2021-11-10 15:55:22
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
  2021-11-09 15:51:50
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
  2021-11-09 15:46:23
Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  2021-11-09 15:39:36
"Thông điệp 5T" của Bộ Y tế tăng cường giãn cách xã hội
  2021-09-04 11:08:48
Trạm y tế lưu động phường Thảo Điền
  2021-08-31 16:34:40
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021của Chính phủ và thi đua xây dựng, bảo vệ “phường an toàn” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  2021-08-31 16:30:35


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1325110
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com